Ochrana osobných údajov a dát

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k maximálnemu zabezpečeniu osobných údajov klienta, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov klienta. Mimo zálohovania, migrácie alebo odvrátenia bezpečnostnej hrozby nemá prevádzkovateľ právo čítať, kopírovať, akýmkoľvek spôsobom používať alebo pozmeňovať dáta klienta bez jeho súhlasu.

2. Klient sa zaväzuje chrániť prístupové údaje k službe a neposkytovať tieto údaje neoprávneným osobám. Všetky dáta sú uložené na serveri s obmedzeným fyzickým aj vzdialeným prístupom, umožneným výlučne s priamym súhlasom poskytovateľa.

3. Registráciou klient potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva poskytovateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle §4, odstavca 3, písmeno d) zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje klienta (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) neposkytnúť tretej osobe bez výslovného súhlasu klienta s výnimkou údajov

- vyžadovaných registrátorom k platnej registrácii domény
- potrebných pre zaradenie webovej stránky klienta do katalógových vyhľadávačov
- uvedených vo WHOIS databáze domén, pri ktorých tento údaj nie je možné pre fyzickú osobu skryť (pri doménach .EU alebo .SK sú tieto údaje štandardne skryté). 

5. Klient poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne, počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom toto odvolanie je platné dátumom jeho doručenia poskytovateľovi. Po skončení platnosti zmluvy sú osobné údaje klienta odstránené zo systému poskytovateľa, s výnimkou údajov uvedených na daňových dokladoch pri fakturácii. 

6. Klient má kedykoľvek právo požiadať o:

- informácie, či a akým spôsobom sú jeho osobné údaje spracúvané
- informácie o zdroji, z ktorého poskytovateľ údaje o klientovi získal
- výpis všetkých osobných údajov, ktorú poskytovateľ o ňom eviduje
- opravu alebo aktualizáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
- výmaz všetkých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil

Tieto práva možno obmedziť len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo ak ich uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, prípadne by boli porušené práva a slobody iných osôb. 

7. Klient má kedykoľvek právo namietať voči:

- spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku
- poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu

Poskytovateľ má povinnosť osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

8. Klient mám pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

9. V prípade podozrenia na únik osobných údajov je poskytovateľ povinný tento fakt nahlásiť najneskôr do 78 hodín Úradu na ochranu osobných údajov.

ceny sú uvádzané s DPH